Yhdistyksen säännöt

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. ja sen kotipaikka on Mäntsälän maalaiskunta ja toimialueena Mäntsälän maalaiskunta. 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on omalla toimialueellaan tukea kehitysvammaisten huoltoon kuuluvaa hoitoa, opetusta, ammattikasvatusta, työhönsijoitusta ja virkistystoimintaa, edistää kehitysvammaisuuteen liittyvää tutkimustyötä ja harjoittaa valistustoimintaa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii yhdyssiteenä jäsentensä välillä,
 2. järjestää kokous-, juhla-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa,
 3. tekee paikallisille viranomaisille ja keskusliitolleen esityksiä ja ehdotuksia kehitysvammaishuollon edistämiseksi ja
 4. pyrkii tekemään muita yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavia aloitteita.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa kiinteistöjä.

5 §

Yhdistys voi liittyä Kehitysvammaisten Tukiyhdistystenliitto - Förbundet för de utvecklingshämmades stöföreningar ry:een. 

 

II Jäsenet

6 §

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat perustamiskokouksessa jäseneksi ilmoittautuneet ja sekä myöhemmin yhdistyksen johtokunnan hyväksymät yksityiset henkilöt.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä yhdistyksen johtokunnan hyväksymät henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

7 §

Yhdistyksen kokouksella o valta erottaa yhdistyksen jäsen, jonka toiminta yhdistyksen sääntöjä tai pyrkimyksiä rikkovana ilmeisesti haittaa yhdistyksen tarkoitusperien totetuttamista.

8 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

III Hallintoelimet

9 §

Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous ja sen toimeenpanoelimenä toimii johtokunta.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun loppua johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Toinen varsinainen yhdistyksen kokous eli syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.

Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenille kirjallisesti tai julkaistava vuosikokouksen määräämässä yhdessä tai useammassa päivälehdessä.

 

11 §

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Päätökset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on vaadittaessa toimitettava suljetuilla lipuilla.

12 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa, jonka avaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 3 ääntenlaskijaa,
 2. esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 4. käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 14 §:n säännökset.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 3 ääntenlaskijaa,
 2. hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma,
 3. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu ja hyväksytään tulevan toimintakauden talousarvio,
 4. valitaan seuraavakasi kalenterivuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, valitaan johtokunnan jäsenet,
 5. valitaan 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa,
 6. päätetään, missä julkaisuissa kutsu yhdistyksen kokouksiin ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan,
 7. käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 14 §:n säännökset.

13 §

Asiasta, jonka jäsenet haluavat käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14 §

Johtokunnan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 6, 8 tai 10 jäsentä, joista puolet tulee olla kehitysvammaisten vanhempia tai muita omaisia.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapueenjohtajan lisäksi vähintäin puolet sen jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan kokouksessa päätökset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

15 §

Johtokunta

 1. kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset ja panee täytäntöön niiden päätökset,
 2. valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat tai esittää niistä lausuntonsa kokouksille
 3. hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita ja
 4. vastaa yhdistyksen varojen käytöstä.

16 §

Johtokunta voi asettaa jaostoja valmistelemaan johtokunnassa käsiteltäviksi tulevia asioita ja toimikuntia suorittamaan niille erikseen määrättäviä tehtäviä.

Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja alaosastoja, joiden toimitnaohjeet johtokunta vahvistaa.

IV Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan taikka johtokunnan määräämän muun toimihenkilön kanssa.

V Tilinpäätös ja tilintarkastus

18 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on viimeistään helmikuun 15 päivään mennessä annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta.

VI Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

19 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, molemmissa kokouksissa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

20 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen vartat luovutettava johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, jonka edellisessä §:ssä mainittu jälkimmäinen kokous päättää.

21 §

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.